BOAZ Bank wordt NMB

Historische Kring Wederden

De BOAZ bank aan de Rijssensestraat 22, thans de Fysiotherapiepraktijk van Dirk Bulk.

* een bericht uit 1968.

De Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank 'BOAZ' telde in 1968 654 leden die op een ledenvergadering op 23 januari 1968 met overgrote meerderheid van stemmen besloten haar zelfstandigheid prijs te geven. Ze zal overeenkomstig het voorstel van het bestuur en directie worden overgenomen door de Nederlandse Middenstands Bank.
Zoals reeds gememoreerd, is dit besluit genomen op een druk bezochte bijeenkomst in Het Anker. De laatste jaren is al een flink aantal BOAZ-banken geliquideerd en overgenomen door de Nederlandse Middenstandsbank welke thans, januari 1968, 230 vestigingen in Nederland telt. Behalve in Wierden waren er nog enkele BOAZ-banken in Utrecht en Friesland.
De beslissing in Wierden moest in twee vergaderingen worden genomen, want in de eerste vergadering waren slechts 76 leden aanwezig, maar in de tweede bijeenkomst was ruim twee derde van de vereiste aanwezigen gekomen om het opheffingsbesluit te kunnen nemen.
De BOAZ Bank te Wierden, opgericht in 1919, heeft zich de laatste jaren ontwikkelt tot het grootste bankbedrijf ter plaatse. De leden hebben voor ruim 10 miljoen gulden aan spaargelden, deposito’s en in rekening-courant ingelegd.
Natuurlijk kwamen de opposanten tegen het bestuursvoorstel het meest aan het woord. Daarbij werd vooral gepleit voor aansluiting bij de Coöperatieve Raiffeisen bank. De diverse vragen en opmerkingen werden beantwoord door de directeur J. Noltus, terwijl ook de oud-directeur H. Noltus een hartstochtelijk beroep op de leden deed het bestuursvoorstel te aanvaarden. Uitgebreid werd het verloop van de onderhandelingen uit de doeken gedaan, zowel met de Nederlandse Middenstandsbank als met de Coöperatieve Raiffeissen bank, waarbij de NMB de beste perspectieven bood. Het bedrijf gaat met alle passiva en activa over naar de NMB en voor het personeel zal het geen nadelige gevolgen hebben.
De stemming vond plaats ten overstaan van notaris Potjes en leverde de volgende uitslag op: 283 stemmen voor 28 tegen en 1 blanco. Vervolgens werd met algemene stemmen besloten dat de liquidatie-uitkering tweehonderd gulden per lid zal gaan bedragen en zal worden uitgekeerd in maart.
De districtsvoorzitter van de NMB, de heer Van Wijngaarden, bracht de aanwezigen dank uit voor het vertrouwen. De NMB hoopt en vertrouwt dat iedereen zich ook in de toekomst bij haar thuis zal voelen en deed de toezegging aan de leden dat de NMB de Wierdense gemeenschap naar beste vermogen zal weten te dienen.
Anno 2018 weten we dat inmiddels de meeste banken geen vestiging meer hebben in Wierden. Alleen bij de Regiobank kun je nog voor alle bankzaken terecht.