De ruilverkaveling Notter-Rectum

Historische Kring Wederden

De Grimbergerweg die wel werd verhard, rechts de boerderij van de familie Nollen.

*Uit de krant van 23 november 1966

De ruilverkaveling Notter-Rectum gaat niet door. Dat was de verrassende mededeling toen de uitslag van de stemming die werd gehouden in Het Anker in Wierden bekend werd gemaakt.
Het merendeel van de eigenaren sprak zich tegen de verkaveling uit. De tegenstemmers vertegenwoordigden ook wat grondbezit betrof de grootste groep. De juiste cijfers zijn: van de 503 stemgerechtigden waren 238 voor en 265 tegen. Van de 1778 hectare waren de eigenaren van 576 hectare voor en 1202 hectare tegen. De uitslag van de stemming werd door de tegenstanders, die in grote getale in de zaal aanwezig waren, met applaus begroet! De voorstanders hielden zich stil evenals de commissieleden. Zij zagen een project van zo’n ƒ6.000.000 getorpedeerd worden. De directe gevolgen zijn onder meer dat de aanleg van 22 kilometer verharding van zandwegen niet doorgaat en dat ook de ontwatering van het gebied voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.
Mr. Dr. Schoemaker, president van de vergadering, toonde zich na afloop duidelijk teleurgesteld. Dhr. B.A.A. Engelbertink die namens de centrale commissie voor cultuurtechniek sprak, meende dat op democratische wijze was gestemd en dat de uitslag daarom geëerbiedigd moest worden. De
ƒ6.000.000, aldus spreker, zullen elders zeker goed besteedt worden. Er staan nog meerdere ruilverkavelingen in de regio op het programma daar zal het goed van pas komen.

Wij vroegen aan enkele personen commentaar te geven op de stemming. Wethouder J. Nollen van de gemeente Wierden die een zeer actief aandeel heeft gehad in de voorbereidingen was bijzonder teleurgesteld. Hij meende dat vooral de jongeren die straks het bedrijf van hun ouders moeten voortzetten zijn gedupeerd. Zij komen op bedrijven waarvan de gronden zijn versnipperd en waar de afwatering nogal te wensen overlaat. Het gebied zou een prachtige ontsluiting hebben gekregen. Niet alleen 22 kilometer verharde zandwegen en verbredingen, maar ook langs de Regge zouden vier gemalen zijn geplaatst, waardoor de ontwatering van het gebied geoptimaliseerd zou worden.
In het gebied liggen enkele honderden hectare grond welke eigendom zijn van grootgrondbezitters uit Rijssen. Zij hebben ook tegen de ruilverkaveling gestemd. Hun stem heeft de oppervlakteverdeling duidelijk beïnvloed. We vroegen ook de heer Ter Horst, directeur van de Jutefabriek, om commentaar. Hij vertelde dat de familie veel grond in het gebied had liggen. Maar zijn niet tegen de verkaveling geweest. De uitslag was voor hen van minder belang omdat ze zelf geen boerenbedrijf runnen.
De heer Ter Horst ontkende dat door de grootgrondbezitters pressie is uitgeoefend. Wij hebben niets met de gehouden vergaderingen te maken van enige oppositie. De lasten van de verkaveling zouden ook drukken op vierhonderd hectare grond die zij bezitten deze is voornamelijk bosgrond. Doch dit was geen aanleiding om tegen te stemmen.
In 1984 is de Ruilverkaveling Notter-Rectum nog eens ter hand genomen en ook uitgevoerd. Echter een groot deel van de gronden welke liggen tussen de Schapendijk en de Klokkendijk zijn daarin niet meegenomen. Dit is heden ten dage nog duidelijk zichtbaar als u door het gebied fietst. Tussen deze twee wegen ligt natuurlijk het gebied De Grimberg en dat is behouden zoals het er al eeuwen ligt. Achteraf gezien was het zo slecht dus nog niet!