Opening Sjaloomschool

Historische Kring Wederden

Het hijsen van de vlag voor de openingsactiviteiten op 9 oktober 1969.

* een bericht uit oktober 1969

Het derde schoolgebouw van de vereniging tot stichting en instandhouding van de Scholen met de Bijbel, de Sjaloomschool aan de Savornin Lohmanstraat werd deze week officieel geopend. De school werd reeds op 11 augustus in gebruik genomen.
De voorzitter van het schoolbestuur, dominee G. Westland, kon naast het voltallige college van B&W ook de inspecteurs voor het Lager Onderwijs, de heren G. de Vos en W. van Vliet, verwelkomen. In het kort zette dominee de betekenis van het woord Sjaloom uiteen, dat volgens hem niet alleen 'vrede', maar ook welzijn betekent. Daarna gaf de dominee zoals gebruikelijk bij dit soort gelegenheden een historisch overzicht van de realisering van deze school. Reeds op 17 maart 1967 werd er aan het gemeentebestuur toestemming gevraagd voor de bouw van deze school. Na afgifte van de urgentieverklaring op 2 augustus 1967 kon de bouw spoedig worden uitgevoerd. De school werd eind juni 1969 opgeleverd door Aannemingsbedrijf H. Grootelaar en Zn. uit Almelo.
De school werd uitgevoerd in systeembouw als vervolg op de zes scholen van dit type die door de aannemer ook in Almelo zijn gerealiseerd. Het schoolbestuur vond bij de verwezenlijking ook veel medewerking van de Dienst Gemeentewerken. In het oorspronkelijke plan kwam een wijziging, omdat door ruimtegebrek rond school een rijwielbergplaats in de kelder moest worden opgenomen. De totale kosten bedroegen ƒ475.000,- terwijl er met de inrichting en dergelijke een bedrag van ƒ90.000,- gemoeid was.
Wat de scholen betreft is Wierden bijzonder goed geoutilleerd, aldus inspecteur W. de Vos die voorts aandacht besteedde aan de moderne didactiek waarbij het kind in het middelpunt van de belangstelling dient te staan. Het moderne onderwijs vraagt tevens van de ouders ook een andere instelling. Uit de ouderavonden blijkt dat de ouders steeds meer belangstelling voor het werk in de school hebben. De inspecteur noemde dit een verheugend verschijnsel. Burgemeester E.D. Maalderink – juist terug van vakantie in Israël – noemde de school een trefpunt voor de wijk Wierden West. Door de grote hal in het schoolgebouw is er ook plaats voor andere buitenschoolse activiteiten, aldus de burgemeester.
Inspecteur van Vliet schonk aandacht aan het zittenblijven en het verlagen van de leerlingenschaal. Ds. De Bie sprak namens de centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente en bood een enveloppe met inhoud aan. Ook de heer J. Meijer, die namens de wijk en de Ambonezen sprak, overhandigde enkele enveloppen.
Tot slot voerde het schoolhoofd de heer J. de Graaf het woord, terwijl ds. Westland iedereen bedankte voor de belangstelling en de geschenken.