Fusie woningstichting Wierden en Hellendoorn is schot in roos

Algemeen

WIERDEN/HELLENDOORN – Woningstichting Reggewoon, voor de gemeentes Wierden en Hellendoorn, is trots op het eindresultaat van het visitatierapport. Hierin is de corporatie goed beoordeeld.

Het is de visitatiecommissie opgevallen dat Reggewoon er, sinds de fusie in april 2017, in is geslaagd het beste uit twee werelden te verenigen in een nieuwe corporatie. Het rapport is samengesteld door een onafhankelijke commissie. Op basis van interviews met medewerkers, huurders en belanghebbenden, het afnemen van schriftelijke enquêtes en deskresearch hebben zij zich een beeld gevormd over de geleverde prestaties in de periode 2014 tot 2018.
Bovengemiddeld vindt de commissie de prestaties op het gebied van de kwaliteit van dienstverlening en prestaties op het gebied van energie en duurzaamheid. Op beide onderdelen scoort de corporatie een acht. De huurders tonen zich, met een score van gemiddeld bijna een negen, daarbij zelfs meer dan tevreden met de relatie en de wijze van communicatie met Reggewoon.

Op 1 april 2017 zijn Woningstichting Hellendoorn en Stichting Wonen Wierden Enter gefuseerd tot Reggewoon. Terugblikkend zien belanghebbenden de corporatie als een betrouwbare, innovatieve en meedenkende partner. De belanghebbenden geven dan ook voor alle beoordeelde prestatievelden een acht of hoger. De commissie is onder de indruk van de snelheid waarmee de twee organisaties geïntegreerd zijn en de wijze waarop dat gedaan is. Letterlijk zegt de commissie: “Het lijkt alsof Reggewoon al vele jaren bestaat.”

De visitatiecommissie ziet het als een pluspunt dat onmiddellijk na de fusie het ondernemingsplan is ontwikkeld in een zeer nauwe samenspraak met huurders, belanghebbenden en met medewerkers. De visie en strategie geven daadwerkelijk richting aan het handelen. De corporatie heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en heeft als doelstelling om al in 2040 haar bezit energieneutraal te hebben. Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, doet Reggewoon ervaring op met innovatieve projecten en werkt daarmee samen met andere corporaties. Reggewoon heeft een degelijke financiële positie. Voor Reggewoon is het solide vermogen geen doel op zich, maar juist een middel om de volkshuisvestelijke en duurzaamheidsambities te realiseren.

De visitatiecommissie heeft ook aanbevelingen meegegeven. Ze adviseren Reggewoon om de toekomstgerichte blik vast te houden en daarbij realistisch ambitieus te zijn. Verbeterpunten vanuit de belanghebbenden zijn er ook. Zo geven met name zorg- en welzijnsinstellingen aan graag de relatie en samenwerking met Reggewoon verder te willen verdiepen en verbreden. Belanghebbenden vragen daarnaast aandacht voor thema’s als doorstroming, passende huisvesting voor kwetsbare doelgroepen en het langer zelfstandig thuis wonen bij bijvoorbeeld ouderen.

Directeur-bestuurder John Olde Olthof is onder de indruk van het resultaat van de visitatiecommissie en het oordeel van de belanghebbenden over Reggewoon. Wel benadrukt hij: “Onze toekomst gaat niet om Reggewoon, maar om wat we willen doen voor huurders en burgers in onze gemeenten. De reden van ons bestaan is dat we betaalbare, passende en goede huisvesting aanbieden aan mensen die aangewezen zijn op de sociale huursector.”