Verbrede A1 bij Enter loopt vanaf 2028 door aantrekkelijk en nieuw landschap

Algemeen

ENTER – De provincie Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en het waterschap Vechtstromen hebben de kansen in beeld gebracht voor het verbeteren van het gebied rond de A1. De aanpak van gebied rondom de snelweg A1 gaat veertien miljoen euro kosten.

De provincie heeft hiervoor zes miljoen euro gereserveerd. De gemeenten spannen zich in om hiervoor de komende jaren de vereiste gemeentelijke cofinanciering te realiseren. Daarnaast wordt bekeken of Rijks- en Europese fondsen voor cofinanciering kunnen worden ingezet. De uitvoering van de maatregelen is gelijktijdig met de verbreding van de A1 tussen Rijssen en Azelo. Rijkswaterstaat start hiermee in 2024. In 2028 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.
Door het aanleggen van nieuwe natuur en fiets- en wandelroutes en faunapassages genieten straks niet alleen de weggebruikers, maar ook de inwoners en recreanten van een nog aantrekkelijker landschap.

De ambities van de betrokken overheden zijn opgenomen in het gebiedsplan A1-zone Twente. Samen met inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren en natuurorganisaties wordt deze visie de komende jaren verder uitgewerkt tot concrete maatregelen. Gedeputeerde Boerman (provincie Overijssel), wethouders Coes (Wierden), Meulenkamp (Hof van Twente), Maathuis (Almelo), burgemeester Hofland (Rijssen-Holten) en bestuurslid Broeze (waterschap Vechtstromen) ondertekenden hiervoor afgelopen donderdagmiddag 29 november de bestuursovereenkomst.

Natuurontwikkeling
Met het planten of juist uitdunnen van bosjes, bomenrijen en singels en de aanleg van wateropvang gebieden wordt het landschap rond de A1 weer aantrekkelijk en klimaat adaptief. Hiermee ontstaat voor de weggebruikers een goed beeld van het Twentse landschap met verschillende doorkijkjes. Voor inwoners en recreanten zorgt het nieuwe groen voor het verminderen van geluid en zichthinder van het verkeer. Daarnaast wordt ook de beleving van het landschap versterkt doordat een goede inpassing van parkeerplaatsen en erven in het landschap mogelijk is. Nieuwe beplanting kan ook gebruikt worden als verbinding tussen (nieuwe) recreatieve en ecologische routes. Het versterkt daarmee ook de biodiversiteit.

Door de aanleg van open heidevelden in de verdichte Rijssensebossen wordt het landschap meer als eenheid ervaren en de A1 minder een harde grens. Een uitzichttoren bovenop de stuwwal in zichtlijnen buitenbocht A1 markeert de Rijssenseberg als een unieke landschappelijke entiteit en versterkt de betekenis van de recreatieve knoop. De landschappelijke en recreatieve betekenis van ecodcuct de Borkeld in relatie tot verknoping van recreatieve routes door de plaatsing van een uitkijktoren moet zo worden versterkt. Dat geldt ook voor de betekenis van de ecopassage over het ecoduct van de Borkeld door inrichtingsmaatregelen (aanplant heide, verplaatsen weg) aan de noordzijde. Het creëren van natuurlijke overgangen tussen nieuwe heidevelden en bestaand bos draagt tevens bij aan het versterken van de biodiversiteit.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Elsmoat wordt aangegrepen om een stevig landschappelijk gebied met water en riet te ontwikkelen, in aansluiting op het gebiedsperspectief. Een landschappelijk vormgegeven kop bij de afrit van de A1 met water en riet appelleert aan de Entervenen als nat en open gebied. Een fraai gebouw in het water representeert de Elsmoat aan de A1 als visitekaartje van Enter. Binnen de duurzame ruimtelijke ambitie wordt de es van Enter versterkt door heldere vormgegeven bosblokken nabij de rondweg. Ook komen er geluidswerende voorzieningen aan de oostzijde van het dorp, de opties hiervoor zijn het uitbreiden van de bestaande geluidsschermen of de aanleg van geluidswallen.