Herinrichting Reggedal bij Enter officieel ingeluid door bestuurders en beheerders

Natuur & Milieu

Onder meer Hester Maij mocht als Overijsselse gedeputeerde van landbouw, natuur en cultuur haar handdruk vereeuwigen.

ENTER – De herinrichting van het Enters Reggedal is donderdag 25 januari officieel ingeluid met het plaatsen van een handafdruk in vers beton. Deze plaat krijgt uiteindelijk een plekje in het nieuwe gebied. Verschillende bestuurders en toekomstige beheerders hebben met het plaatsen van de afdruk hun samenwerking bekrachtigd. Aannemer Baks uit Borculo heeft de aanbesteding gekregen en gaat de klus uitvoeren. Medio 2019 moet het werk gereed zijn.

In het Enters Reggedal werkt waterschap Vechtstromen met verschillende partners aan een meer natuurlijke inrichting van 11,5 kilometer van rivier de Regge. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Overijssel maar liefst 115 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook wordt de bevaarbaarheid van de rivier voor de Enterse Zomp (tussen de Lee en het Exoo) meegenomen in het traject. Belangrijk daarbij is dat er een goede balans ontstaat tussen een zo natuurlijk mogelijke Regge en goede waterstanden voor onder andere landbouw, recreatie en natuur. De aanleg van een vispassage nabij de uitmonding van de Twickelervaart moet ervoor zorgen dat vissen graag in de Regge verblijven en stroomopwaarts kunnen zwemmen. Het project Reggedal Enter is onderdeel van de Reggeherstelprojecten die sinds het jaar 2000 worden uitgevoerd.

In het Reggedal wordt gekeken naar natuurontwikkeling die past bij een open beekdallandschap. Vooral de verschillende soorten grasland zijn hierbij beeldbepalend. Op de schralere gronden zullen meer schraalgraslanden en bloemrijke graslanden ontstaan. Op de meer vochtigere plaatsen komen natte en matig voedselrijke graslanden voor. Naast de graslanden ontstaan er in het Reggedal ook bosachtige vegetaties langs de Regge, afgesloten meanders en poelen. Met het project ‘Reggedal Enter’ komt er meer ruimte voor water en natuur. Dat betekent dat de Regge voorbereid is op de toekomstige klimaatveranderingen. Belangrijk daarbij is dat wateroverlast, onder andere op landbouwgronden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, waardoor het er voor dieren en planten nog beter toeven is. Bovendien wordt door de uitvoering van de maatregelen de uitspoeling van nitraat (en ammonium) naar grond- en oppervlaktewater verminderd. Dat is beter voor mens, dier en natuur.

In het Reggedal gaat de Stichting Enters Reggedal 84 hectare grond beheren. Zij wordt ook de eigenaar van dat gebied. Dat was de uitkomst van een aanbesteding die provincie Overijssel heeft uitgevoerd. Die gronden waren door de Uitvoeringscommissie Enter vrij geruild ten behoeven van nieuwe natuur. Eind 2015 heeft daarvoor tijdens een publieksbijeenkomst de formele gunning plaatsgevonden. Ook zijn toen samenwerkingsovereenkomsten met de overige eigenaren van natuurgronden langs de Regge gesloten. Dat zijn Landschap Overijssel, boerderij de Paswever en Exoo BV. Het beheer van het gebied gaat over zodra het gebied is ingericht.

Om de Regge weer door het landschap te laten kronkelen, worden bomen gekapt. De actie ‘Hout moet, Houd moed’, voor en door inwoners, zorgt ervoor dat het gekapte hout goed terecht komt. Inwoners hebben maar liefst twintig ideeën ingestuurd en toegelicht aan de initiatiefgroep. De ideeën, van speeltoestellen tot insectenhotels, worden nog verder uitgewerkt, in samenspraak met onder meer leerlingen van basischolen uit Enter. Indieners krijgen hierbij hulp van waterschap Vechtstromen, gemeente Wierden, provincie Overijssel en Landschap Overijssel. In februari is het slotfeest van de actie en wordt het winnen idee door inwoners van Enter gekozen.

Bernard Kobes, voorzitter van de Uitvoeringscommissie van de landinrichting Enter, reageert positief: “De toedeling van de gronden in de landinrichting Enter is inmiddels definitief. In de commissie hadden we te rekenen met tal van verschillende belangen. Dat zijn er globaal vier: landbouw, water, natuur en recreatie. Deze moesten we zorgvuldig afwegen vanuit algemeen belang, ruilverkavelingsbelang, sectorale belangen, agrarische belangen en particuliere belangen. Dat vraagt een nauwkeurige, rechtvaardige en adequate afweging. Het is passen en meten. Niet alles voor de één en niets voor de ander: geven en nemen, leven en laten leven om zo een passende verkaveling te realiseren. Hierbij is ook plaats voor een gedeelte natuurontwikkeling, zoals de provincie Overijssel die voorstaat en waarvoor het Waterschap Vechtstromen is belast met de verdere uitvoering, waarbij de toekomstige beheerders durf, lef, affiniteit en ondernemerszin hebben getoond. Enkele jaren na de uitvoering zie je de resultaten en de verbeteringen in het landschap.”